fbpx

INFORMACJE OGÓLNE

E-sklep Szkoła Profesjonalnej Sprzedaży działający pod adresem www.szkolaprofesjonalnejsprzedazy.pl jest prowadzony przez firmę Agnieszka Śmiejka Grupa Kreatywna z siedzibą w Katowicach [40-148] przy ulicy Bytkowska 103D/42, posiadającą numer NIP: 634-244-73-39, REGON: 240432713. W dalszej części Regulaminu zamiennie będzie używana nazwa skrócona: Grupa Kreatywna.

Ilekroć w regulaminie mowa o e-Sklepie, Serwisie lub szkolaprofesjonalnejsprzedazy.pl należy przez to rozumieć podstrony serwisu internetowego https://www.szkolaprofesjonalnejsprzedazy.pl poświęcone sprzedaży produktów i usług firmy Grupa Kreatywna.

W przypadku kontaktu z firmą w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu należy korzystać z adresu e-mail – biuro@grupa-kreatywna.pl

WYMAGANIA TECHNICZNE

Klient może korzystać z e-Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

Do otworzenia workbooków niezbędny jest laptop bądź komputer wyposażony w monitor o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli oraz w system operacyjny i program zdolny otwierać pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader) lub inne urządzenie końcowe, w tym smartphone lub tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania w/w plików.

Do odtworzenia nagrań video niezbędny jest laptop bądź komputer wyposażony w monitor o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli oraz w system operacyjny i program zdolny otwierać pliki video lub inne urządzenie końcowe, w tym smartphone lub tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania w/w plików. Dodatkowo klient powinien posiadać konto w aplikacji Dropbox.

Do udziału w szkoleniach online niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 15 Mb/s.

Do udziału w indywidualnych sesjach z trenerem niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 15 Mb/s oraz konto w aplikacji Skype.

ZAWARCIE UMOWY

Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Klient odpowiada za poprawność danych wprowadzonych w formularzu.

Otrzymanie przez Grupa Kreatywna płatności za zamówione przez Klienta produkty jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

W wyjątkowych przypadkach Grupa Kreatywna może odmówić przyjęcia zamówienia, podając jednocześnie przyczynę odmowy.

Grupa Kreatywna ma prawo anulować zamówienie Klienta, jeśli nie zostanie opłacone w ciągu 14 dni od jego dokonania.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niektóre elementy składowe oferowanych produktów są treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym. W związku z tym klient zrzeka się prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia (zgodnie z “Ustawą o prawach konsumenta” [Dz. U. 2014.827]).

Prawo do odstąpienia wygasa z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.

CENY

Ceny towarów znajdujących się w ofercie e-Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena pakietów Standard, Permium i VIP obowiązuje wyłącznie dla całego zestawu i nie może być podzielona na poszczególne produkty wchodzące w jego skład. Z tego względu niemożliwy jest zwrot jakiejś części zakupionego pakietu.

PŁATNOŚĆ

Aktualnie dostępne metody płatności są prezentowane każdorazowo Klientowi przed zakończeniem składania zamówienia.

Płatności online realizowane są za pośrednictwem systemu PayU, który należy do firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 186.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Grupa Kreatywna nie ma dostępu do (i nie gromadzi) danych związanych z płatnościami obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne.

PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PAYU.PL

Płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

E-Sklep Szkolaprofesjonalnejsprzedazy.pl udostępnia swoim Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU.pl za pośrednictwem Systemu PayU.pl.

Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w e-Sklepie Szkolaprofesjonalnejsprzedazy.pl i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.pl.

W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

DOSTAWA

Warunkiem dostawy produktu jest zaksięgowanie przez Grupa Kreatywna płatności (w przypadku przelewu bankowego w dni robocze – najczęściej do 24 godzin od zlecenia przelewu) lub uzyskanie informacji o dokonaniu płatności od pośrednika płatności internetowych (w przypadku płatności z PayU.pl w dni robocze – najczęściej do kliku minut od dokonania płatności, w wyjątkowych sytuacjach do 24 godzin).

Produkty jakimi są workbooki (pliki PDF) oraz nagrania video udostępniane są Klientowi za pośrednictwem e-maili. Produkt jakim jest szkolenie online odbywa się w terminie podanym na Stronie, za pośrednictwem platformy Getresponse.pl. Produkt jakim jest indywidualna sesja odbywa się w terminie ustalonym pomiędzy Klientem a trenerem, za pośrednictwem komunikatora Skype.

DOKUMENT SPRZEDAŻY

Klient e-Sklepu dokonując zakupu wyraża zgodę na udostępnienie mu faktury w formie elektronicznej.

Faktura zostanie dostarczona Klientowi za pośrednictwem e-maila.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient składając zamówienie w e-Sklepie podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres oraz opcjonalnie numer NIP i nazwę firmy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Grupa Kreatywna w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi i funkcjonowania Serwisu.

Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez Grupa Kreatywna również w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności firma Grupa Kreatywna NIE sprzedaje i NIE udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów.

Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości wysyłanych przez Grupę Kreatywną. Wiadomości te mogą dotyczyć realizacji zamówienia lub zawierać ważne komunikaty oraz treści o charakterze reklamowym związane z działalnością Serwisu.

Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmienić i usunąć.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Materiały szkoleniowe dostępne w Serwisie objęte są prawami autorskimi. Warunki użytkowania materiałów szkoleniowych zostały opisane w Licencji użytkowania. Pełna treść Licencji użytkowania opublikowana została w załączniku nr 1 i stanowi integralną część Regulaminu.

Zapisy Licencji są udostępnione do wglądu przed zakupem na stronie produktu.

Każda osoba dokonująca zamówienia oświadcza, że zapoznała się z zapisami Licencji określającej warunki użytkowania zamawianego produktu, akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać. Akceptuje także fakt, że w chwili zakupu produktu warunki umowy licencyjnej stają się prawnie wiążące.

Każda osoba pobierająca z e-Sklepu produkt bezpłatny oświadcza, że zapona się z zapisami dotyczącymi praw autorskich dołączonymi do produktu, a także że będzie je stosować.

Grupa Kreatywna dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją plików w formacie PDF stosuje zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (waterkmark). Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który zakupił plik.

REKLAMACJE

Klient może zgłaszać reklamacje za pośrednictwem e-maila: biuro@grupa-kreatywna.pl

Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady należy skontaktować się z Grupa Kreatywna w celu zgłoszenia reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od ich wpłynięcia.

Jeżeli zakupiony produkt będzie zawierał wady powstałe z winy Grupa Kreatywna, firma zobowiązuje się do naprawienia tych wad.

Reklamacje związane z obsługą płatności za pośrednictwem PayU.pl powinny być w pierwszej kolejności kierowane do Grupy Kreatywnej. Jeśli Grupa Kreatywna będzie musiała rozpatrzyć taką reklamację wspólnie z serwisem PayU.pl, czas rozpatrzenia może ulec wydłużeniu do 40 dni. Czas ten w przypadkach szczególnych może ulec dodatkowemu wydłużeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Grupa Kreatywna nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z e-Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub oprogramowania) lub innych od firmy niezależnych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 2 stycznia 2019 roku i obowiązuje do odwołania.

Grupa Kreatywna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany mają zastosowanie z chwilą ich opublikowania i poinformowania Klientów o ich wprowadzeniu. Za wystarczające uznaje się przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu w momencie składania zamówienia.

W chwili składania zamówienia Klienta obowiązuje aktualny Regulamin opublikowany na stronie Serwisu.

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

Szkolenie otwarte online

Negocjacje Biznesowe

13/05/2024

Szkolenie otwarte w Katowicach

Akademia Sprzedaży B2B

6-7/06/2024